Monthly Archives دسامبر 2020

چاگوآن – غرب نمی تواند چین را مجبور کند که منافع خود را به گونه دیگری بخواند | چین

منN روزهای اخیر، در حالی که چین آماده بود هنگ کنگ را به یک شبیه سازی گاو دار از یک شهر جهانی تبدیل کند – مجموعه ای براق از مدرنیته ، که توسط مردان سخت سرزمین اصلی از زیر سایه اداره می شود – چاگوان از نمایندگان غربی در پکن س howال کرد که چگونه کشورهایشان می توانند پاسخ دهند. چند نفر تصمیم گرفتند س differentال متفاوتی را بشنوند و به آن پاسخ دهند ، یعنی چطور ممکن است دولت آنها چین را تغییر دهد؟

واقع بین باشید ، چنین دیپلمات هایی آهی کشیدند...

Read More