گاز و هوای گرم – یافته های گاز دریای سیاه ترکیه با هیاهوی رئیس جمهور آن مطابقت ندارد | اروپا

اعتماد به واردات پایان نخواهد یافت. و شرق مد متشنج خواهد ماند