چیدن قطعات – ترکیه از یک زلزله بهبود می یابد و برای بیشتر مهار می کند | اروپا