پوپ لهستانی پوپولیست – چرا سیاستمداران لهستانی از این می ترسند که به موسیقی روستایی تمسخر کنند | اروپا