هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، براین اساس شرکت تولید کننده بایستی اهمیت توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اساسی دقت به موضوعاتی چون افزایش توان هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی میباشد که برای ارتقا عجله و قدرت خودرو آیتم استعمال قرار می‌گیرد ، برای این که بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید اخذ کنید این مورد یکی از موارد حتمی میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که مرحله آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری به کارگیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم میشود و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن اتفاق میافتد. در صورتی که بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ایجاد و طراحی این قطعه را میتوان یک کار سخت و نیازمند به علم منحصر به فرد در حیث گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در هنگامی که بها خودرو بالا می رود و افراد توان خرید کردن یک ماشین پرقدرت و کلیدی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری میکنند که کارگزاری همین قطعه سبب بروز ویژگیهای متمایز در خودرو نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت سرعت و کارایی بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه حیاتی طراحی و ایجاد این قطعه کلیدی دارد، زمان و هزینهای میباشد که شما باید برای آن در نظر بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از حیث جنس و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون میگردند و پروسهی انجام همین اتفاق حساس هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حساس مانیفولد، سریع و آسانتر می باشد و همین موضوع خود می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اصلی هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.