ناامیدانه ترک – مجلس قانونگذاری هنگ کنگ از یک مخالفت جدی محروم شده است | چین

اخراج و استعفا بدن را تقریباً بدون دندان رها کرده است