مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

ماده26ـ در راههایی که به جهت عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص دیتا شده میباشد عابران مکلفند زمان عبور از عرض یا این که ارتفاع سوارهرو حساس دقت به علامت ها راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خطکشیشده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استعمال نمایند هرگاه عابران به تکلیف ذکر شده کار نکنند، درصورت تصادف اهمیت وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که مقررات را رعایت نموده باشد و کار کشته به در اختیار گرفتن وسیله نقلیه و دوری از تصادف یا این که ساخت ضرروزیان دنیوی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. راننده در روزگار خلوتی معابر میتواند قوانین و مقررات را نقض و اقدامات حادثهساز انجام دهد. ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب مدرک رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفترها ورقه ها رسمی، در آغاز به ادارات هدایت و رانندگی یا مرکزها تعیینشده از سوی هدایت و رانندگی به جهت باز‌نگری اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام صاحب جدید مراجعه کنند. ☑️ در زمان ارتقاء دمای موتور به جهت خنکشدن سریع موتور چه اقدامی انجام بایستی بدهیم؟ در این طریق قابلیت چاپ قبض وجود ندارد و شما می بایست دیتاها مربوط به قبض را به طور تام از طرز تلفن وارد نماید. اهمیت ابزار و آلاتی کهبه طور معمول وسیله نقلیه یار دارد. گذاری به طور کتبی اعلامنماید. شما سه آزمون در پیش دارید که دو تا از آزمونها مربوط به آئین طومار میباشد که به صورت کتبی برگزار میشود. در رتبه نخستین آمادگی به جهت امتحان دین طومار حساس باعث خواهد شد تا شما مجبور باشید تا از قسمتهای فنی خودرو اطلاع به دست آوردن نمونه سوال آیین طومار رایگان کنید. معاینه فنی،مراتب به مراجع انتظامی اطلاع داده میشود. ماده24ـ به جهت متخلفان از مقررات مربوط به سامانههای (سیستمهای)حملونقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که آیتم وثوق میباشند و آموزش لازم را چشم اند و به جهت تشخیص تخلفات مربوط به همین نوع حمل ونقل انتخاب شده باشند، قبض جریمه صادر می شود. ب ـ پانزده درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیرویانتظامی اختصاص مییابد تا به جهت کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن به جهت تأمین تجهیزات تخصصی پلیس بهکارگیری فنآوریهای تازه در مدیر چک و کنترل بر عبور و مرور، ارتقا کمّی و کیفی حضور و عملکرد پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جادههای مملکت و همینطور هزینههای اجرائی همین قانون مصرف کند.