لوازم آرایشی – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

مقاومت سطحی، مقاومت در برابر انتقال بخار آب از تراز گیاه در حال تعرّق و سطح خاک در اکنون تبخیر را ابلاغ میکند. همینطور در شرایطی که تعرّق گیاه بالا نباشد، مقاومت سطحی به وضعیت آب در دسترس پوشش گیاهی نیز بستگی پیدا میکند. هنگامی که تراز خاک به طورکامل از پوشش گیاهی پوشیده نباشد، برهان مقاومت تأثیر تبخیر از خاک را نیز شامل میشود. در همین رابطه، P میزان بارندگی، I مقدار آبیاری، D آب زهکشی، DW تغییرات رطوبت خاک (اختلاف رطوبت خاک قبل و سپس از آبیاری) و ET مقدار تبخیر – تعرّق است. در ارتفاع دورۀ کشت این گیاه، رطوبت خاک قبل و سپس از هر آبیاری اندازهگیری شد. مقادیر محاسبهشده از طرز پنمن – مانتیث کلیدی مقادیر بهدستآمده از هر یک از الگوریتمها مهم استفاده از شاخصهای خطاسنجی جذر متوسط مربعات خطا، میانگین % نادرست و میانگین خطای بایاس و همچنین ضریب تبیین (R2) محاسبه شدند. به همین ترتیب دارای به کار گیری از الگوریتمها مقاومت آیرودینامیک آنالیز و نتایج حاصل از آن بررسی شد. اساسی تحلیل پژوهشهای مختلف جایگاهیابی، همین سرانجام حاصل شد که نمونههای واقعی و عملی توسعۀ جایگاهیابی دوچندان نایاب است. پس از محاسبۀ مقاومت سطحی (rs) و مقاومت آیرودینامیک (ra) با به کار گیری از مدل پنمن – مانتیث مقدار تبخیر – تعرّق گیاه دارویی همیشهبهار آنالیز و با مقادیر اندازهگیریشده در لایسیمترها مقایسه شد. در همین پژوهش از لایسیمتر غیر وزنی زهکشدار استفاده شد و پس از آمادهسازی لایسیمترها در پنج لایسیمتر، گیاه دارویی همیشهبهار کشت شد. نظریۀ مونین – آبخوف تعریف غیر بعدی جریان متوسّط و دمای متوسّط در لایۀ سطحی به صورت یک تابع طول است. در این تحقیق مقادیر مقاومت آیرودینامیک حیاتی استفاده از نظریۀ مونین – آبخوف به دست آمد. 2007) هم در پژوهش کیفی خویش به نتیجه های مشابهی رسیدند و دریافتند دختران از ظاهر خود در راستای برآوردهشدن خواستهها و اهدافشان استعمال لوازم آرایشی اورجینال 03 میکنند. کارشناس بازاریابی و خریدار وی، هردو بهترین ارزش را برای مخارج خود میخواهند. همچنین مقادیر خطای آن برآورد و بهترین الگوریتم معرّفی شد.