قهرمانان شامپینیون – در استان یوننان جنوب غربی چین ، قارچ به معنی پول است | چین