قدرت حزب – طبق قانون جدید امنیت ملی ، هنگ کنگ در حال حاضر یک شهر تغییر یافته است | چین