قانونی برای مبارزه با فرانکو – دولت اسپانیا قانون جدیدی در مورد تاریخ پیشنهاد می کند | اروپا