فروش خز نیست – Covid-19 به کشاورزی گوساله هلندی پایان می دهد | اروپا