شیر فشارشکن میراب|نمایندگی میراب – امجدپایپ نمایندگی میراب|شیر فشار شکن میراب

جهت عقربه هاي ساعت باث ارتقاء فشار خروجی و برعکس آن منجر کمتر فشار خروجی شیر فشارشکن می شود. به کلمه دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار پایین دست امر می گیرد ، به همین صورت که اهمیت کمتر فشار ذیل دست در اثر افزایش برداشت از فشار تنظیمی پایلوت ، میزان گشودگی پایلوت ارتقاء پیدا کرده و همین عامل باعث تخلیه بیشتر آب درپوش می شود ، در نتیجه شیر اساسی به میزان بیشتری باز شده و میزان افت بوجود آمده در خط لوله را جبران می نماید در شکل افزایش فشار در تحت دست( به علت کاهش برداشت) نسبت به فشار تنظیمی پایلوت میزان گشودگی پایلوت کاهش پیدا کرده ، فشار بر روی دیافراگم ارتقاء یافته ، موجب بسته شدن شیر اهمیت و در نتیجه کمتر فشار قسمت خروجی شیر تا حد تنظیمی فشار شکن در هیدرولیک می شود. اصلی خاموش کردن آب کاهش فشار در برابر فنر روی شیر تولید می شود و روزنه بسته می گردد و هوا به فضای اطراف شیر جریان پیدا می کند . همچنان درصورتیکه فشار آنقدر بالا نباشد که سبب ساز قطع شدن لوله ها یا این که دیگر تاسیسات سیستم شود، دارای این هم اکنون باعث پیدایش نشتی در محل اتصال لوله دارای دیگر تاسیسات می شود. و در حالت دیگر، مصرف کننده ها، روی آب خانه یا محل مصرفشان، یک شیر فشار شکن کارگزاشتن میکنند. این شیر ها به جهت صنایع آب و فاضلاب، تصفیه خانه ها، سد ها و هر سیستم لوله کشی دیگری که فشار در قسمت هایی از آن فراتر از حد آیتم نیاز باشد کاربرد دارد. به طور معمول، در خطوط انتقال آب، به خواسته جلوگیری از هدر رفتن آب و فشارهای بالا، کمتر فشار کار لوله و کمتر هزینه ها، به کار گیری از شیر اطمینان، بهترین راهکار و آیتم به شمار می رود. نکته دوم : کاهش فشار آب از دو نحوه انجام میشود. این متاع در دو دسته کلیدی (ساخت ایتالیا) و طرح حساس (ساخت چین) در بازار موجود بوده که میزان مرغوب بودن تولید و استمرار قطعات گونه ایتالیایی از مثال چینی بالاتر میباشد.