شبح گذشته – ارمنستان و آذربایجان بار دیگر بر سر قره باغ کوهستانی می جنگند | اروپا

این درگیری خطر جنگ همه جانبه و درگیری روسیه و ترکیه را در پی دارد