سرزنش این ویروس – تعداد مهاجران وارد شده به ایتالیا دوباره افزایش یافته است | اروپا