سبز مانند گرینچ – شهردار فرانسه که درخت کریسمس را لغو کرد | اروپا