سبز روی سبز – تحمل برخی از فعالان در برابر حزب سبز آلمان | اروپا