زنجیره دیگری بپوشید – ترکیه شهرداران کرد را قفل می کند | اروپا