رینگ پیستون چیست و چه وظیفه ای دارد ؟

پیستون های چدنی به استدلال سنگینی و همینطور بدنه بزرگتر تنها در اتومبیل های دیزلی اساسی اقتدار بالا استفاده میشوند. موتور های ۶ سیلندر خطی کلیدی همین که از قدرت مهربانی بر خوردارند، اما یک میزان درازند و جا دادن آن ها در زیر کاپوت یک میزان مشکل است. پس به جرات میتوان گفت نقش پیستون موتور ماشین جهت انجام روند و چهار مرحله دارای در موتورهای داخل سوز زیاد اصلی هست و همین قطعه و حرکت خطی آن بهصورت بالا و زیر منجر تولید قدرت در موتور و انتقال آن از نحوه شاتون به میللنگ میشود. این قطعه که عمل رفت و رجوع را داخل سیلندر موتور انجام میدهد، سبب به چگالی ادغام سوخت و هوا می گردد و این ترکیب را برای روند احتراق فراهم میسازد. 3. حلقه مانع از ورود روغن موتور به گوشه و کنار احتراق می شود.زیرا در اینصورت موتور مبتلا روغن سوزی شده و دود آبی از اگزوز بیرون می شود. همانگونه که ملاحظه می شود اصلی وجود کناره شیبداری در قسمت بالایی حلقه پیستون، وقتی که پیستون و رینگ به سمت بالا حرکت می کنند، حلقه بر بر روی لایه روغن بر روی جداره سیلندر لغزیده و از جارو نمودن روغن به سمت محفظه احتراق پرهیز می شود، درحالیکه هنگام حرکت رینگ و پیستون به سمت پایین، توسط حاشیه تیز رینگ، روغن ها از بر روی دیواره سیلندر جارو شده و از نحوه جا رینگی و شکاف ها و شیارهای جا رینگی به درون پیستون و نهایتاً به باطن کارتل هدایت می شود. روزنه PCV به وسیله یک شلنگ سوای هوا که اکثر زمان ها پلاستیکی است، به یک محیط محل ورود هوا متصل می شود، که برای ساخت یک خلاء داخل کارتریج موتور آیتم استفاده قرار می گیرد. پیستون بیضی رخ هنگامی گرم شودبه وضعیت دایره ای تام درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم میباشد لقی پاره ای فی مابین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین فاصله کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی صورت که برای خودداری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعدها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه ترازو 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 رتبه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. پاسخ: به جهت اینکه آب وارد بطری شیشه ای شود می بایست هوای داخل آن بیرون و آب داخل بطری تعویض شود. در نتیجه در بالای پیستون فضای بیشتری برای انبساط وجود دارد.بعضی پیستون ها از محور گژن پین تا زیر دامنه،شیب دارند.در همین جور پیستون،قطر در حوزه‌ پایین دامنه از همگی جا بخش اعظم است. پاسخ: فشار خارج از بطری ها برابر کلیدی فشار اتمسفر (فشار هوا) است. آنچه را مشاهده می کنید، حساس اعتنا به آثار فشار هوا و همچنین اصل پاسکال توضیح دهید. اگر موتور را به هر علتی تعمیر کردید صد رد صد پیچهای شاتون را بررسی کنید، پیچ و بستهای هرز شاتون باید تعویض شود. شخصی، مسافت دربین میدان توحید و نمایش زنده شهر را در مدت زمانه ۱۵ دقیقه طی کرده است. پاسخ: هنگام دمیدن (فوت کردن) در بطری، فشار هوای آب فراوان می شود و طبق اصل پاسکال همین افزایش فشار هر چه میزان نیز که باشد به کل قسمت های مایع و بطری منتقل می شود و به برهان اختلاف فشار، آب از نی به بیرون جریان پیدا می کند. همین سبب ساز افزایش واحد فشار (میزان نیروی میزان گیری شده بر روی مرحله مماس رینگ) اعمالی بر روی جداره سیلندر میشود. پاسخ: در شرایط پ ؛ زیرا فشار دست نیز بر فشار هوا بالای بطری آب افزوده می شود، براین اساس آب حیاتی سرعت بیشتری از بطری خارج می شود. در حالتی که ترک ریزی در ته بطری تولید می شود، بیشترین اختلاف فشار به وجود می آید و بطری سریعتر خالی می شود. پاسخ: در حالتی که از درپوش دو سوراخه استفاده می شود، هوا می تواند به راحتی از سوراخ دوم خارج شده و کلیدی آب جایگزین شود. ۴- آزمایش را به کمک درپوش دو سوراخه انجام بدهید و تلاش کنید آنچه را که اتفاق می افتد توضیح دهید. ۳- چنانچه به جای درپوش تک سوراخه، از درپوش دو سوراخه به کار گیری نماییم (شکل ب)، پیش بینی کنید چه اتفاقی قیمت پمپ 9 پیستون ترک می افتد. ۱- پیش بینی نمایید حیاتی ریختن آب داخل قیف صورت الف چه اتفاقی می افتد. موتورهای W رخ در تعداد محدودی از خودروها piston 0.50 به کارگیری شده است. علم آموزی می گوید سرعت بالا ترین خط مش برای خالی نمودن بطری محتوی آب، تولید سوراخی ریز در ته آن است. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اهمیت رینگ پیستون ژاپن وب وبسایت خویش باشید.