روغن عایق الکتریکی گروه صنعتی کارو

تجهیزات یک رده تأسیساتی را می اقتدار در مقام تأسیساتی فراتر گزینه بهره برداری قرار داد، مشروط بر آن که وسیله ای مطلوب برای مهار طولانی تر ولتاژ گذرای مقام اخير در لحاظ گرفته شود. برای سایر نصیب ها یا مدارهای داخل تجهیزات که تأثیر حالت مدار خارجی بر آن ها نیست و یا این که خود آنان بر حالت مدار خارجی تأثیر زیادی ندارند، فواصل هوایی و خزش به جایگاه تاسیساتی متعلق نمیباشند بلکه شرایط موجود آن ها را می بایست درنظر گرفت. فواصل هوایی در آن قسمت هایی از مدار داخلی تجهیزات برقی که تأثیر حالت مدار خارجی بر آن ها است یا خویش همین نصیب ها بر حالت مدار خارجی تأثیر متعددی می گذارند تعبیه می گردد. برخی از کارداران مؤثر بر عملكرد و طول عمر عایقها عبارتند از: فشارهای الكتریكی، آسیبهای مكانیكی، مواد شیمیایی، دما، رطوبت، فشار. لوله های عایق الکتریکی و حرارتی (لوله وارنیش ) به تیتر یک حافظ مکانیکی خارجی در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی برای نگهداری در برابر گرما ، فشار الکتریکی و مکانیکی ترانسفورماتورها ، موتورها ، ژنراتورها ، ماشینهای دوار و اکثری از تجهیزات برقی به کارگیری می عایق الکتریکی به چه معناست شوند . رزینهای اپوکسی شامل دو گروه حلقوی در مرکز زنجیره میباشند که جذب تنشهای مکانیکی و حرارتی را خیلی بهتر از گروههای خطی انجام می‌دهند و به این ترتیب سبب ساز سفتی فوقالعاده، چقرمگی و مقاومت حرارتی عالی رزین اپوکسی میشود. آنچه كه در عایقهای مایع سبب ساماندهی اندك جریان. هماهنگی در بین ولتاژ اسمی سیستم توزیع نیروی برق، تراز تحمل ولتاژ ضربه ای (تحمل ولتاژ گذرا) و منزلت تاسیساتی در جدول به ارائه شده است. از همین رو چهار سطح تحمل ولتاژ ضربه ای تعيين شده که به جهت چهار منزلت تأسیساتی تجهیزات برقی اند. از همین رو تجهیزاتی که در جایگاه تأسیساتی معینی وصل می شوند نباید بیشتر ولتاژی تولید کنند که از سطح ولتاژ ضربه ای تعیین شده به جهت آن رده زیادتر باشد. به جهت گزینش صدق عملكرد عایقها، معمولا تستهایی در لحاظ گرفته می شود كه دارای به کار گیری از آن ها و اندازهگیری مشخصات عایق، میتوان به صحت عملكرد عایق پی برد. دست کم فواصل هوایی به جهت عرصه ناهمگن را می توان فارغ از دقت به ترتیب قرارگیری الکترودها و سوای آزمون استقامت دی الكتریكی به كار برد. در حوزه هایی نظیر مهندسی الکتریسیته ، مهندسی الکترونیک ، نظریه عرصه الکترومغناطیسی و فیزیک محیط زیست ، خاصیت عایق و خاصیت رسانایی ماده از اساسی بالایی برخوردار هستند. مرسوم ترین ماده طبیعی میکا هست که از لحاظ شیمیایی و حرارتی استوار است.