دوباره برگشت – شیوع covid-19 در پکن باعث ایجاد هشدار می شود | چین