دستفروشی پشت – چین زمانی فروشندگان خیابانی را ممنوع کرد. اکنون از آنها استقبال می کند | چین