در جاده هارمونی – برای استفاده از زمین های بیکار ، مقامات چینی می خواهند بسیاری از روستاها را پاک کنند | چین