دریچه فن کویل

روزنه دسترسی حرفه کویل چوبی، از لحاظ ماهیت از جنسِ ام دی اف ساخته میگردد، بنابراین، هم به حیث رنگ و نیز به نظر مدل، اهمیت تنوعِ دریچه دسترسی رشته کویل چوبی چشمگیری هست . در فضاهایی که دریچه های دمشِ هوا به صورت اسلوت طراحی و اجرا شده، برای هماهنگی بیشتردریچه دسترسی فن کویل طرح اسلوت جهتِ تناسبِ نمایِ روزنه دسترسی فن کویل و نمای روزنه های دمشِ هوا، از روزنه دسترسی حرفه کویل خطی کلیدی طرح اسلوت استفاده میگردد، که همین روزنه دسترسی حرفه کویل، به وسیلهی ورودیهای روزنه اسلوت که بر بر روی ان کارگزاشتن شده وظیفهی مکشِ هوا را به درونِ محفظهی حرفه کویل به عهده میگیرد. روزنه دسترسی فن کویل خطی ۳۰ سکو را نیز میتوان نیز به شکل پیچ از رو، و نیز به صورت پیچ از داخل(به شکل مخفی) در محل مورد لحاظ کارگزاشتن کرد. جنس روزنه حرفه کویل طرح اسلوت از آلومینیوم می باشد. برای تولید همین روزنه دسترسی حرفه کویل نیز نخست از طراحی و ایجاد فریم دریچه دسترسی حرفه کویل شروع به عمل می نماییم.با دقت به آلومینیومی بودنِ ماهیتِ همین روزنه دسترسی رشته کویل ساختارِ فریمِ همین دریچه دسترسی فن کویل از پروفیل آلومینیوم است.یعنی به لحاظِ سایز و عرضِ فریمِ روزنه دسترسی فن کویل در دو عرضِ ۳ و ۵ سانتی محدود هستیم.در صورتیکه عرض کادر دریچه دسترسی حرفه کویل از پروفیل ۳ سانتی ساخته شود به آن دریچه دسترسی رشته کویل فریم بی آلایش و در صورتی که از پروفیل ۵ سانتی استعمال گردد به آن دریچه دسترسی حرفه کویل قاب پهن اطلاق میشود. اضطراری به ذکر است که کادر این دریچه زیر رشته کویل از پروفیل سه یا پنج سانتی آلومینیومی و درب آن از ورق آلومینیوم اهمیت ضخامت های گوناگون ساخته می شود . واجب به توصیح میباشد کل مثال های دریچه رشته کویل که ذکر شد را نیز میتوان بصورت وزنه ای و هم بصورت لولایی دارای قفل ساخت و عرضه نمود. حتمی به ذکر میباشد که هرگونه بادخور جهت فرو رفتن دریچه پایین فن کویل باطن حفره به عهده تولید کننده می باشد . فرآورده مواد پلاستیک بکار رفته در این روزنه ها از نوع دریچه بازدید تحت رشته کویلی پلاستیک ABS است. پس از پاشیدن رنگ پودری روی کل سطوح روزنه رشته کویل کلیدی ورق آهنی آن را داخل کوره قرار می دهند و در اصطلاح پخته می شود. طبیعتاً باید شیارها و منافذ بزرگتری روی بدنه ی درب دریچه زیر رشته کویل وجود داشته باشد تا معبر قابل قبولی به جهت انتقال هوا باشد . می باشد. روزنه رشته کویل گل سقفی را می قدرت بصورت پیچ نهفته یا این که پیچ از رو در محل خود کارگزاشتن نمود. دریچه دسترسی رشته کویل خطی کله قندی هم برای دستگاههایی که نیاز به مکشِ مستقیم از زیرِ حرفه کویل را دارند آیتم به کار گیری قرار میگیرددریچه دسترسی فن کویل خطی کله قندی و مکانیسمِ این دریچه نیز به این ترتیب میباشد که بر بر روی دربِ اصلیِ دریچه دسترسی رشته کویل، یک روزنه خطی کله قندی تعبیه می شود و همین دریچه خطی کله قندی وظیفهی انتقال و مکشِ هوا را از محیط به داخلِ محفظهی دستگاه حرفه کویل به عهده میگیرد.دریچه دسترسی حرفه کویل خطی کله قندی در دومدلِ وزنهای و لولایی ساخت و عرضه میشود.سطحِ بدنه روزنه دسترسی فن کویل خطی کله قندی هم به وسیله رنگ کورهای در رنگ های متنوع قابل پوشش است.دریچه دسترسی رشته کویل خطی کله قندی را نیز می توان به صورت پیچ از رو و نیز به صورت پیچ از داخل(به صورت مخفی) در محل آیتم نظر کارگزاشتن کرد. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات اکثر در گزینه دریچه های رشته کویل لطفا به بازدید از وب سایت ما.