دامت عزیمت می کند – وزیر دارایی رجب طیب اردوغان – و داماد – استعفا می دهد | اروپا

عزیمت وی ​​و تغییر در بانک مرکزی تا حدودی خیال ارز را کاهش می دهد