حق مقدس برای جرم – قمه زنی جهادی فرانسوی ها را برای دفاع از سکولاریسم تحریک می کند | اروپا