تکه ای از قرمز ، زرد و سبز – موج دوم covid-19 قسمت اعظم اروپا را به محاصره بازمی گرداند | اروپا