تور نیمه جان – پس از فیلمبرداری پلیس از ضرب و شتم یک مرد سیاه پوست ، فرانسه یک چرخش | اروپا