تنگی دریچه آئورت قلب: درمان و علت – متخصص قلب و عروق دکتر مهدی کریمی

افرادی که روزنه قلب مکانیکی برای آنها استعمال می گردد بایستی به طور مداوم کومادین مصرف کنند. البته میزان ریسک تشکیل لخته خون اساسی استفاده از بیوپروتزها کاهش از پروتزهای مکانیکی است و ممکن می باشد اضطراری نباشد که بیمار برای مدت طولانی از کومادین به جهت رقیق کردن خون استعمال کند. مشکلات ریوی شایعترین علت مرگومیر در این بیماران؛ بهویژه در مدت زمان نوزادی است. دیگر عوامل. در موردها نادر، کودکانی که از بدو میلاد با رشته رشته بودن دیواره دریچه میترال (تنگی دریچه میترال مادرزادی) به جهان می آیند، در آینده کلیدی مشکلات قلبی بیشتری روبرو خواهند شد. زیبایی این گونه از دریچههای سقفی موجب افزایش نمای بصری ساختمان خواهد شد. وقتی که در آیتم سیستم های هوارسانی و یا این که هواساز ها سخن به بین می آید حتما اهمیت یک عدد از قطعات اساسی آنان یعنی روزنه هوا نیز آشنا خواهید شد. تشکیل لخته خون : به علت داشتن سطحی قلزی و مختلف از قلب و رگ های آن در برخورد اهمیت خون ساخت لخته خواهند کرد که می تواند همین امر موجب گیر افتادن لخته خون داخل دریچه و اشکال در عملکرد آن شود و از طرز جریان خون به اعضای متعدد بدن و رگ ها را مسدود کند. همین ناهنجاری موجب کمتر حجم ادرار جنین و درنتیجه تقلیل مایع بدور جنین دریچه اسلات خطی (مایع آمنیوتیک) میگردد. همین عکس باید بوسیله رادیولوژیست مجرب انجام شود. دوز آنتیبیوتیک از ۲ روز قبل از انجام عکس مثانه تا یک هفته بعدازآن افزایشیافته تا خطر پیدایش عفونت ادراری به دستکم رسد. قبل از انجام عکس مثانه پسربچه باید ختنه شده باشد؛ چرا که ختنه به نحو چشمگیری از خطر عفونت ادراری تبدار به دنبال سونداژ میکاهد و از سوی دیگر جنبه پیشگیری از عفونتهای ادراری نیز دارد. در صورت تردید به دریچه پیشابراه خلفی، عکس مثانه در حین ادرار نمودن خواهش میشود؛ که جنبه تشخیصی دارد. یک تا دو درصد مورد ها هیدرونفروز (تجمع ادرار در سیستم عده کننده کلیه) قبل از تولد، ناشی از روزنه پیشابراه خلفی است. سونوگرافی روشی حیاتی در تشخیص تورم همه (هیدرونفروز) و ارتقاء ضخامت مثانه در جنین است. انسداد مجرا، موجب فشار بر مثانه شده که بهنوبه خویش منجر به بزرگ شدن و ارتقا ضخامت مثانه میشود. در حقیقت، این روزنه ی تنگ، صحیح گشوده نمی شود و موجب انسداد در مسیر جریان خون از دهلیز به درون حفره ی قلب (بطن چپ) می گردد.