تلاش برای مربع دایره ای – در صحنه جهانی ، فرانسه تلاش می کند که هم اروپایی باشد و هم فرانسوی | اروپا