تاریخچه جی پی اس

به عبارت دیگر میتوان گفت: GPS یک سامانه میباشد که جهتیابی را بهوسیله یک سری ماهواره انجام میدهد. در عمل محاسبات زیاد پیچیده تر و تصحیح خطاهای بسیار فنی انجام می گیرد که توضیح و فهم و شعور آن نیاز به علم فیزیکی بالایی دارد. به همین ترتیب قطاع ها تا 180 درجه در هر سمت امتداد ثبت اسم جی پی اس پیدا می کند. هر ماهواره یک سیگنال حاوی داده ها ظریف حالت خویش و زمان دقیق را به طور پشت سر هم به زمین ارسال می کند. هر ماهواره روزی دوبار به بدور زمین می چرخد. پرتوهای قابل دسترسی برای عموم در کد C / A (درشت / اکتساب) کدگذاری می شوند و تیرهایی که تنها به وسیله نیروهای نظامی ایالات متحده می توانند به کار گیری شوند در کد P (دقیق) رمزگذاری شده اند. به جهت تشخیص شرایط بر بر روی مرحله زمین، زمین را به صورت قطاع های ذهنی تقسیم بندی می جی پی اس عکس هوایی کنند. حیاتی به فعالیت گیری داده ها ظریف شرایط یابی که بوسیله GPS ارائه می شود، دانشمندان قدرتمند به تحلیل چگونگی بروز تنش ها در لایه های زمین که در آتی باعث به پیش بینی ز‌لزله های احتمالی می شود خواهند بود. منظور از PDA سیستم هایی کوچک و قابل حمل هستند که بجای رایانه به فعالیت برده می گردد و امکانات زیادی دارد. بهطور کلی سیستم GPS اهمیت سه راس کلیدی هست که شامل موارد زیر میشوند. 2. هوائی : گيرنده های GPS هوائی شبیه دستگاه های دستی هستند، کلیدی اين تفاوت که صفحه ها نمايش و امکانات کارگزاشتن و همچنين داده ها داخل آن‌ها برای استعمال بر روی هواپيما و يا بالگرد بهينه شده است. از اين دستگاه ها برای برداشت های دقيق و نقشه برداری به کار گیری می شود. 3. دريائی : گيرنده های GPS دريائی نيز مشابه دستگاه های دستی هستند، اهمیت اين تفاوت که صفحه ها نمايش و امکانات نصب و همچنين داده ها باطن آنها به جهت استعمال روی شناور ها و کشتی ها بهينه شده است. ولی می بایست دقت کنید یکسری قطعه باید در همکاری اهمیت یکدیگر به جهت تشخیص حالت شما (اغلب دارای اعتنا عالی) باشند و بخش نرمافزاری میتواند به هوشمندانهترین صورت ممکن همین کار را انجام دهد.