ایستادن در کنار ساموئل پتی – سر بریدن یک معلم اعتقاد فرانسه به سکولاریسم را سخت خواهد کرد | اروپا

امانوئل ماکرون در مورد افزایش اسلام گرایی و تهدید آزادی بیان هشدار داد. پس از یک حمله تکان دهنده ، این اکنون به نظر پیشگیرانه می رسد