انواع کربنهای فعال را بهتر بشناسیم

زغال فعال شده مواد اورگانیک را از محیط اطرافش جذب می نماید , که فعالیت انتقال آلاینده از فاز مایع ( آب) به فاز جامد ( کربن) شکل می گیرد.نیروی کشش ای باعث تشکیل یک لینک در بین آلاینده و کربن و چسبیدن آنها به نیز می شود. جذب کردن در کربن اکتیو به همین صورت انجام می شود که کربن فعال اهمیت تماس بر روی ماده خارجی در محلول هایی نظیر آب سبب ساز واکنش شیمیایی می شود و ماده مضر را از در میان می برد. کربن اکتیو سموم و ترکیبات مضر را از روی پوست جذب می‌نماید و پیری زودرس را به تأخیر میاندازد. جرم بالاتر، فعالیت تراکم بیشتری را مهیا می کند و به طور معمول کربن فعال شده اصلی کیفیت بهتری را نشان میدهد. هرچه عرق بیشتر روی پوست باقی بماند، باکتریها فعالیت بیشتری انجام میدهند و به همین عامل می باشد که در کسانی که شستشو و بهداشت فردی را جدی نمیگیرند، بوی تن به جهت خود و اما اطرافیان زیاد مشمئزکننده خواهد بود. جذب منجر به پخش یک گاز یا این که مخلوط در شبکه متخلخل زغال فعال شده میگردد، جایی که یک واکنش شیمیایی یا یک ثبات فیزیکی روی میدهد. جذب سبب به پخش یک گاز یا ادغام در نتورک متخلخل زغال فعال شده می گردد , جایی که یک واکنش شیمیایی یا این که یک ثبات فیزیکی روی می دهد. کربن اکتیو یا کربن فعال یک ماده کاملا طبیعی و ارگانیک می باشد که در شرایطی که در ادامه توضیح خوا‌هیم داد، می تواند مصرف خوراکی نیز داشته باشد. مواد اول را کلیدی یک عامل آبگیر نظیر اسید فسفریک P2O5 یا این که کلرید زنیک ZnCl2 آغشته می کنند تا ماده ای خمیری حاصل شود. همین پودر میتواند درد، ورم و سوزش حاصل از جراحت و گزیدگی حشرات را تسکین دهد. این ماده را در بازه دمایی 500 – 800 جايگاه سانتیگراد حرارت ارائه می کنند تا کربن فعال شود. فعال سازی در مقطع دمایی 800 – 1100 سکو سانتیگراد و در حضور بخار انجام می شود. در ضمن هوا به مقدار گزینه نیاز وارد واکنش می شود تا زغال نسوزد. این مواد به دلیل درختان شیمیایی شان به راحتی به کربن فعال جذب می شوند . به عامل تفاوت هایی که در خصوصیت های فیزیکی و شیمیایی هر یک از گونه های زغال فعال وجود دارد، فرآب دانایی برندهای متمایز را پوشش می دهد. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم کربن رادیو اکتیو لطفا از صفحه ما بخواهید.