آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

یوسف به جای تفسیر خواب،راه رویارویی اصلی قحطی را با برنامه ای پر‌نور بیان کرد تا نشان دهد علاوه بر دانش تعبیروتفسیر خواب،قدرت برنامه ریزی و مدیریّت دارد. 1-خوبی ها،دیر یا زود اثر خویش را نشان می دهند. 1-خداوند حساس خواب دیدن یک پادشاه ظالم،(به شرطی که تعبیر و تفسیر کننده اش یوسف باشد)ملّتی را از قحطی نجات می دهد. برادران نیز بی صبرانه منتظر بودند که به زودی ساعت ها بگذرد و فردا فرا رسد و تا پدر پشیمان نشده یوسف را یار خود ببرند. آفریدگار یوسف برعلیه السلام را از مخلَصین و صدیقین و محسنین خوانده و به او حکمت و علم دیتا و تأویل احادیث (علم تفسیر خواب) آموخته، او را برگزیده و نعمت خود را بر او تمام کرده و به صالحینش ملحق ساخته، (اینها آن ثناهایى بود که در سوره یوسف بر او کرده) و در سوره انعام آنجا که بر آل حضرت نوح و حضرت ابراهیم علیهماالسلام حمد گفته او را هم در زمره ایشان نام برده است. یوسف وارد زندان شد و اصلی او دو برنا از غلامان دربار هم وارد زندان شدند. او همسر عزیز را در این که از وی به بهترین وجهی پذیرایی کرده مستقل نمیداند؛ پس عزیز و همسرش به تیتر رب که متولی کارها وی شده باشند نیستند، بلکه خدای سبحان هست که این دو را وادار ساخته تا او را گرامی بدارند. گفت:هفت سال پی در پی کشت کنید و آنچه را درو کردید،جز اندکی را که می خورید،در خوشه اش کنار بگذارید. بعد از آن سپس از آن،هفت سال سخت می آید که مردمان آنچه را برایشان از پیش ذخیره کرده اید خواهند خورد جز اندکی که(برای بذر)حفظ می کنید. وقتی یوسف به سن جوانی رسید، بخاطر دوری از عشق زلیخا به زندان زمین خورد و پس از سالیانی به خاطر تعبیری که از خواب قاضی مصر نمود، گزینه اعتنا او واقع شد و عزیز مصر گردید. ولی کاروانی او را یافته و کلیدی خود به مصر بردند و عزیز مصر یوسف را از آنها خریدارى نمود. 1-مردم را نسبت به شداید و سختی های آینده مطلع نماییم تا آمادگی رویا رویی اهمیت آن را داشته باشند. 8-مردم را به آینده امیدوار نماییم تا بتوانند سختی ها را تحمّل کنند. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه بیمه قدمت یوسف اسدی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.